Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Gravame estatal

Normativa:Art.º 66.1 Lei IRPF

1.Para 2020 a base liquidable do aforro gravarase aos tipos que aparecen na seguinte escala:

Base liquidable ata (euros)Incremento en cota íntegra estatal (euros)Resto base liquidable do aforro ata (euros)Tipo aplicable (%)
0 0 6.000 9,50
6.000,00 570 44.000 10,50
50.000,00 5.190 En diante 11,50

2.A contía resultante minorarase no importe derivado de aplicar a parte da base liquidable do aforro correspondente ao mínimo persoal e familiar, a escala anterior.