Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Delimitación e condicións para a súa aplicación

Con efectos a partir de 1 de xaneiro de 2018, e en prol de adecuar a nosa normativa ao Dereito da Unión Europea, estableceuse unha dedución sobre a cota a favor daqueles contribuíntes integrantes dunha unidade familiar na que un dos seus membros resida noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, o que lles impide presentar declaración conxunta.Desta forma equipárase a cota a pagar do contribuínte residente en territorio español á que tivese soportado no caso de que todos os membros da unidade familiar tivesen sido residentes fiscais en España.

Condicións para a aplicación da dedución

A dedución poderase aplicar por aqueles contribuíntes que cumpran as seguintes condicións:

 • Que forme parte dunha das seguintes modalidades de unidade familiar a que se refire o artigo 82.1 da Lei do IRPF:

  1.A integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, se os houbese:

  • Os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes.
  • Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a

  2.Nos casos de separación legal, ou cando non existise vínculo matrimonial, a formada polo pai ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro e que reúnan os requisitos a que se refire a regra 1.ª deste artigo.

 • Que a unidade familiar estea formada por contribuíntes polo IRPF e por residentes noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo
 • Que co Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo no que resida calquera dos membros da unidade familiar exista un efectivo intercambio de información tributaria nos termos previstos no apartado 4 da disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal.

  Existe efectivo intercambio de información tributaria con aqueles países ou territorios que non teñan a consideración de paraísos fiscais, aos que resulte de aplicación:

  1. un convenio para evitar a dobre imposición internacional con cláusula de intercambio de información, sempre que no devandito convenio non se estableza expresamente que o nivel de intercambio de información tributaria é insuficiente para os efectos desta disposición;
  2. un acordo de intercambio de información en materia tributaria;o
  3. o Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal da OCDE e do Consello de Europa emendado polo Protocolo 2010.

  Non obstante o anterior, regulamentariamente poderanse fixar os supostos nos que, por razón das limitacións do intercambio de información, non exista efectivo intercambio de información tributaria.

Supostos excluídos da aplicación da dedución

Non resultará de aplicación esta dedución cando algún dos membros da unidade familiar: