Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo:Dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo

Unidade familiar integrada polos cónxuxes don "A", residente en España e dona "B", residente durante 2020 en Alemaña, cun grao de discapacidade recoñecido do 40% e o fillo dos anteriores, don "C", menor de 18 anos, que convive con don A.R.M en España.

Determinar se procede ou non a dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, e, en caso afirmativo, o importe que corresponde deducir na cota íntegra estatal e na cota íntegra autonómica da declaración do IRPF, exercicio 2020 por don "A" e, o fillo deste, don "C", tendo en conta os seguintes datos:

 • Na declaración de IRPF de 2020 de don "A" a súa cota íntegra estatal ascende a 15.250 euros e a súa cota íntegra autonómica a 16.000 euros tendo dereito a deducións xerais da cota por importe de 1.550 euros
 • Na declaración de IRPF de 2020 de don "C" a suma das súas cotas íntegras, estatal e autonómica, ascenden a 300 euros, e non teñen dereito a dedución ningunha.
 • O membro da unidade familia non residente, dona "B" ingresou pola cota do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondentes ás rendas obtidas en territorio español nese exercicio 2020, a cantidade de 380 euros.
 • A cota líquida total que tivese resultado de ter podido optar por tributar conxuntamente todos os membros da unidade familiar sería de 29.280 euros.

Solución:

Nota previa: Os datos numéricos utilizados neste exemplo son simulados e teñen como única finalidade explicar a forma en que se calcula esta dedución e como se distribúe o seu importe cando son varios os contribuíntes do IRPF, integrados na unidade familiar, que teñen dereito a esta.Polo tanto, advírtese que as cantidades sobre cotas íntegras e cota líquida non coinciden coas que poderían resultar nun suposto real.

1º. Cálculo da dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais na UE/EEE

 • Suma das seguintes cotas:

  - Contribuínte don "A": Suma de cotas íntegras estatal e autonómica minoradas nas deducións:(31.250 − 1.550) = 29.700,00

  - Contribuínte don "C" Suma de cotas íntegras estatal e autonómica minoradas nas deducións (300 − 0) =300,00

  - Non residente dona "B":

  Cota por Imposto sobre a Renda de non Residentes:380,00

  Contía total (C1):(29.700 + 300 + 380) = 30.380,00

 • Contía da cota líquida se todos fosen residentes e tributasen conxuntamente (C2): 29.280,00
 • Diferenza (C1 -C2):(30.380 − 29.280) = 1.100,00

  Nota: Ao ser a diferenza positiva (1.100) procede aplicar a dedución por este importe.Se a devandita diferenza tivese sido negativa, a cantidade a computar seria cero.

2º. Cálculo do importe total da dedución que corresponde aplicar a cada residente, contribuínte do IRNR:

Suma de cotas íntegras estatal e autonómica minoradas nas deducións dos contribuíntes don "A" e don "B":(29.700 + 300) = 30.000,00

 • Importe que corresponde ao contribuínte don "A":(29.700 x 1.100 ÷ 30.000) = 1.089,00

 • Importe que corresponde ao contribuínte don "C":(300 x 1.100 ÷ 30.000) = 11,00

  Nota: O cálculo do importe da dedución que corresponde aplicar a cada residente efectuarase de forma proporcional ás respectivas cotas íntegras minoradas nas deducións.

3º. Importe da dedución que se deducirá na cota íntegra estatal e na cota íntegra autonómica

 1. Calcúlase a porcentaxe que representen as cotas do IRPF respecto da contía C1 e aplícase esta porcentaxe sobre o importe da dedución que corresponde a cada residente.

  Porcentaxe cota IRNR respecto C1:(380 ÷ 30.380) x 100 = 1,25%

  Parte que corresponde a don "A":1.089 x (1,25 ÷ 100) (*) = 13,61

  Parte que corresponde a don "C":11 x (1,25 ÷ 100) (*) = 0,14 

  (*) Estes importes minorarán a cota íntegra estatal

 2. O resto divídese entre dous

  Parte que corresponde a don "A":(1.089 - 13,61) ÷ 2 (**) = 537,70

  Parte que corresponde a don "C":(11 - 0,14) ÷ 2 (**) = 5,43

  (**) Estes importes minorarán a cota íntegra estatal e a cota íntegra autonómica

 3. Importe da dedución que minorará as cotas íntegra estatal e autonómica

  Don "A":

  Importe que minora a cota íntegra estatal (13,61 +537,70) =551,31 

  Importe que minora a cota íntegra autonómica =537,69

  Don “C”:

  Importe que minora a cota íntegra estatal (0,14 +5,43) =5,57

  Importe que minora a cota íntegra autonómica =5,43