Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comprobación da situación patrimonial:base efectiva de investimento deducible

Normativa:Art.º 70.1 Lei IRPF, redacción a 31-12-2012

Sen prexuízo da existencia de bases máximas de dedución para os diferentes conceptos de investimentos nos termos anteriormente comentados, o desfrute efectivo da dedución por investimento en vivenda habitual está condicionado a que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período impositivo exceda do valor que botara a súa comprobación ao comezo deste polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento.

A comprobación da situación patrimonial ten como obxectivo asegurar que os investimentos en vivenda habitual e en empresas de nova ou recente creación con dereito a dedución se realizan coa renda xerada no período, evitando que se efectúen deducións respecto de cantidades que correspondan a rendas xeradas en períodos anteriores.

A comparación do patrimonio ao final e ao comezo do período impositivo efectuarase en función do valor de adquisición da totalidade dos bens e dereitos que integran o patrimonio do contribuínte, incluíndo os exentos no Imposto sobre o Patrimonio, sen que se computen, polo tanto, as variacións de valor experimentadas durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final deste sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

Non obstante o anterior, no caso de rehabilitación ou ampliación da vivenda habitual, os investimentos realizados no exercicio valoraranse no patrimonio final de forma independente da vivenda.

De forma análoga, no caso de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razóns de discapacidade, debe incluírse na valoración do patrimonio final do período impositivo as cantidades satisfeitas para sufragar estas obras, tanto no suposto de que estas últimas teñan a consideración de investimento (as realizadas sobre a vivenda habitual do contribuínte) coma de gastos (as realizadas sobre a vivenda arrendada ou subarrendada polo contribuínte).

No suposto de que o aumento do patrimonio á finalización do período impositivo fose inferior á cantidade invertida ou ao importe das obras e instalacións de adecuación realizadas por razóns de discapacidade, sen computar dentro destas os intereses e demais gastos de financiamento, só se poderá efectuar a dedución por investimento en vivenda ou por obras e instalacións de adecuación desta sobre a contía en que aumentase o patrimonio do contribuínte, incrementada nos intereses e demais gastos de financiamento satisfeitos.

Exemplo

Don A.G.E., adquiriu o 30-11-2003 a súa vivenda habitual por un prezo total de 150.000 euros.Esta vivenda financiouse en parte cun préstamo hipotecario por importe de 120.000 euros.

No exercicio 2020, Don A.G.E. investiu na súa vivenda habitual 9.000 euros dos que 1.000 euros corresponden a intereses do préstamo e o resto a amortización do principal.

O patrimonio do contribuínte, a 01-01-2020, estaba formado pola vivenda;participacións nun fondo de investimento valoradas en 55.200 euros;unha conta bancaria de 5.700 euros e un automóbil adquirido en 2018 por un importe de 25.242 euros e cuxa valoración actual se estima en 21.035 euros.O importe do préstamo pendente á devandita data era de 95.000 euros.

O patrimonio, a 31-12-2020, está constituído pola vivenda, os fondos de investimento cuxo valor liquidativo á devandita data ascende a 52.200 euros;3.000 euros na conta bancaria e o automóbil cuxo valor, á devandita data, se estima en 15.625 euros.

En 2020 obtén rendementos de traballo por importe 54.000 euros.

Determinar se cumpre a esixencia de incremento comprobado no patrimonio na contía do investimento.

Solución:

a. Patrimonio final (31-12-2020) =66.000

  • Vivenda (150.000,00 – 87.000,00) =63.000
  • Conta bancaria:=3.000

b. Patrimonio inicial (01-01-2020) =60.700

  • Vivenda (150.000,00 – 95.000,00) =55.000
  • Conta bancaria =5.700

Aumento de patrimonio =5.300

Investimento realizado en 2020 =9.000

Base efectiva de investimento deducible (aumento de patrimonio sen computar intereses e demais gastos de financiamento) =5.300

Nota ao exemplo:

Á base efectiva de investimento deducible (5.300 euros) ha de sumarse os intereses do préstamo (1.000 euros) e o resultado (6.300 euros) será o importe da base de dedución que corresponde ao contribuínte no exercicio 2020.

Así mesmo, indicar que na solución do exemplo non se ten en conta o automóbil nin os fondos de investimento, xa que estes seguen formando parte do patrimonio do contribuínte ao final de período impositivo.