Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Bases máximas de investimentos deducibles

Normativa:Art. 68.1 1º e 4º d) Lei IRPF, redacción a 31-12-2012

 • Para investimentos en adquisición, rehabilitación, construción ou ampliación da vivenda habitual:9.040 euros anuais.

  Este límite será único para o conxunto dos conceptos de investimento salientados e aplicarase en idéntica contía en tributación conxunta.

  En caso de extinción dun condominio sobre a vivenda habitual a partir do 1 de xaneiro de 2013, se unha das partes obtén o 100 por 100 da vivenda, terá dereito a aplicarse o 100 por 100 da dedución por adquisición de vivenda habitual, ata un total de 9.040 euros de base, sempre que se tivese aplicado nun exercicio anterior a 2013 a devandita dedución na porcentaxe correspondente á súa participación no condominio.

  Neste caso, a aplicación da dedución pola parte adquirida ata completar o 100 por 100 do pleno dominio do inmoble terá como límite o importe que tería tido dereito a deducirse dende a data de extinción do condominio o comuneiro que deixa de ser titular do inmoble se a devandita extinción non tivese tido lugar.A dedución estará condicionada tamén a que ao comuneiro que deixa de ser propietario non se lle tivese esgotado á data de extinción do condominio a posibilidade de seguir practicando a dedución por adquisición de vivenda habitual.Véxase ao respecto a Resolución do TEAC do 1 de outubro de 2020 en recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio.

 • Por cantidades destinadas á realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual do contribuínte por razón de discapacidade:12.080 euros anuais.

  Este límite aplicarase en idéntica contía en tributación conxunta.

  En ambos os dous casos, o eventual exceso das cantidades investidas sobre os devanditos importes non pode trasladarse a exercicios futuros.

  Importante:este último límite é independente do límite de 9.040 euros establecido para os restantes conceptos deducibles por investimento en vivenda habitual.En consecuencia, se concorrese o dereito a dedución por cantidades destinadas á realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual do contribuínte por razóns de discapacidade co dereito a dedución por investimento en vivenda habitual, as cantidades investidas en adquisición darían dereito a dedución ata a contía máxima de 9.040 euros e as empregadas en obras e instalacións de adecuación darían dereito, á súa vez, a dedución ata a contía máxima de 12.080 euros.