Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime transitorio

Normativa:Disposición transitoria décimo oitava Lei IRPF;Disposición transitoria duodécima Regulamento

A Lei 16/2012, do 27 de decembro, pola que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica (BOE do día 28) suprimiu, con efectos dende 1 de xaneiro de 2013, a dedución por investimento en vivenda habitual.

Non obstante, para os contribuíntes que viñan deducíndose por vivenda habitual con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 (agás por achegas a contas vivenda), a citada Lei 16/2012 introduciu un réxime transitorio que lles permite seguir gozando da dedución nos mesmos termos e coas mesmas condicións existentes a 31 de decembro de 2012.

A quen se aplica o réxime transitorio?

Só terán dereito a aplicar a dedución por investimento en vivenda habitual polas cantidades satisfeitas no período de que se trate os seguintes contribuíntes:

  1. Os contribuíntes que tivesen adquirido a súa vivenda habitual ou satisfeito cantidades para a construción desta con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013.
  2. Os contribuíntes que tivesen satisfeito cantidades con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 por obras de rehabilitación ou ampliación da vivenda habitual, sempre que as citadas obras estean rematadas antes de 1 de xaneiro de 2017.
  3. Os contribuíntes que tivesen satisfeito cantidades para a realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual das persoas con discapacidade con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, sempre e cando as citadas obras ou instalacións estean concluídas antes de 1 de xaneiro de 2017.

En todo caso, para poder aplicar o réxime transitorio de dedución esíxese que os contribuíntes practicasen a dedución pola devandita vivenda en 2012 ou en anos anteriores, salvo que non a puidesen practicar aínda porque o importe investido nesta non superase as cantidades investidas en vivendas anteriores, na medida que tivesen sido obxecto de dedución e, no seu caso, o importe de ganancias patrimoniais exentas por reinvestimento.

Recorde: a diferenza do que sucede nos casos de adquisición, construción, rehabilitación ou ampliación de vivenda habitual quedaron fóra dos beneficios que outorga o réxime transitorio os contribuíntes que, con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, tivesen depositado cantidades en contas vivenda destinadas á primeira adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual.

Como se aplica a dedución no réxime transitorio

A disposición transitoria décimo oitava da Lei de IRPF mantén, para os contribuíntes que teñan dereito ao réxime transitorio, a aplicación da regulación contida nos artigos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, e 78 da Lei do IRPF na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012, sen prexuízo das porcentaxes de dedución que conforme ao disposto na Lei 22/2009 fosen aprobadas pola Comunidade Autónoma.

Así mesmo, a nova disposición transitoria duodécima do Regulamento do IRPF prevé para os contribuíntes que teñan dereito ao réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual a aplicación do disposto no seu capítulo I do Título IV, na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.

Obriga de presentar declaración

Os contribuíntes que desexen exercer o dereito á dedución por investimento en vivenda habitual do réxime transitorio estarán obrigados, en todo caso, a presentar declaración polo IRPF