Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adopción de fillos no ámbito internacional

Normativa:Art.º 9 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía da dedución

600 euros por cada fillo adoptado no período impositivo no que se inscribise a adopción no Rexistro Civil, sempre que se trate dunha adopción de carácter internacional.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Entenderase que a adopción ten carácter internacional cando así resulte das normas e convenios aplicables a esta materia.
  • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

    • - 80.000 euros en tributación individual.
    • - 100.000 euros en tributación conxunta.
  • Cando sexan dous os contribuíntes que teñan dereito á aplicación desta dedución, o seu importe distribuirase por partes iguais.

    Agora ben, se un dos adoptantes non pode aplicar a dedución por superar as bases impoñibles establecidas para o efecto o outro poderá aplicar o importe total da dedución.

Incompatibilidade

Esta dedución non é compatible coa aplicación da dedución autonómica “Por nacemento ou adopción de fillos”.