Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por asistencia a persoas con discapacidade

Normativa:Arts.13 y 3 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

1.Con carácter xeral

  • 100 euros por cada persoa con discapacidade que outorgue dereito á aplicación do mínimo por discapacidade de ascendentes ou descendentes, conforme á normativa estatal do IRPF.
  • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

    • - 80.000 euros en tributación individual.
    • - 100.000 euros en tributación conxunta.
  • Cando varios contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución, estarase ás regras de rateo, convivencia e demais límites previstos na normativa estatal do IRPF.

2.Dedución adicional cando precisen axuda de terceiras persoas

  • O 15 por 100 do importe satisfeito á Seguridade Social, en concepto de cota fixa que sexa por conta do empregador, de conformidade co establecido no Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social, co límite de 500 euros anuais por contribuínte, cando se acredite que as persoas con discapacidade necesitan axuda de terceiras persoas e xeren dereito á aplicación do mínimo en concepto de gastos de asistencia, conforme á normativa estatal do IRPF.
  • Unicamente terá dereito a este incremento o contribuínte titular do fogar familiar que conste como tal na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola afiliación en Andalucía ao Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social, de acordo co previsto na normativa de aplicación.Para tal efecto, deberá facerse constar na declaración o Código Conta de Cotización polo Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.

Importante: a aplicación da dedución adicional cando se precise axuda de terceiras persoas non ten limitacións cuantitativas de base impoñible para a súa aplicación.