Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para os beneficiarios das axudas a vivendas protexidas

Normativa:Arts.5 y 2 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía da dedución

30 euros polas subvencións ou axudas económicas percibidas en aplicación da normativa da Comunidade Autónoma de Andalucía para a adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual que teña a consideración de protexida conforme á devandita normativa.

A dedución só é aplicable unha vez, con independencia de se se percibe a subvención de forma íntegra ou fraccionada, e practicarase no período impositivo en que os contribuíntes percibisen a subvención ou axuda (se é íntegra) ou o primeiro ano da súa percepción (se se fai de forma fraccionada).

No suposto de declaración conxunta a dedución aplicable será de 30 euros, aínda que na unidade familiar existan varios beneficiarios das citadas subvencións ou axudas.

Requisito para a aplicación da dedución

Que os ingresos anuais da unidade familiar na que se integra o contribuínte, non excedan de 2,50 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples IPREM no caso de vivendas protexidas de réxime especial, 3,50 veces o IPREM para as vivendas protexidas de réxime xeral e 5,50 veces o IPREM nas vivenda protexidas de prezo limitado, de acordo co establecido no artigo 23 do Plan de Vivenda e Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, aprobado por Decreto 141/2016, do 2 de agosto.

O importe do IPREM anual para 2020 que se toma como referencia ascende a 6.454,03 euros, polo que o límite cuantitativo para vivendas protexidas queda fixado en 16.135.07 euros (vivendas protexidas de réxime especial), 22.589,10 euros (vivendas protexidas de réxime xeral) e 35.497,16 euros (vivendas protexidas de prezo limitado).

Considéranse ingresos da unidade familiar os compostos pola base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración.