Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades investidas no aluguer da vivenda habitual

Normativa:Arts.7 y 2 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo aluguer da vivenda habitual do contribuínte.
 • O importe máximo de dedución será de 500 euros anuais.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte non cumprise os 35 anos de idade á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).En caso de tributación conxunta, este requisito da idade deberá cumprilo, polo menos, un dos cónxuxes ou, no seu caso, o pai ou a nai no suposto de familias monoparentais.

  Para o concepto de familia monoparental véxase o artigo 4 do Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro non supere as seguintes cantidades:

  • - 19.000 euros en tributación individual
  • - 24.000 euros en tributación conxunta
 • Que se acredite a constitución do depósito obrigatorio da fianza a que se refire o artigo 36 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos (BOE do 25), a favor da Comunidade Autónoma de Andalucía, de acordo coa normativa autonómica de aplicación.
 • Que o contribuínte identifique o arrendador ou arrendadora da vivenda facendo constar o seu NIF na correspondente declaración-liquidación.

  Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.6) da declaración no que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, do segundo arrendador ou, no seu caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X na casa correspondente.

 • A dedución practicarase polo titular ou titulares do contrato de arrendamento.

  En caso de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico matrimonial, só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento e, en consecuencia,as cantidades que satisfaga o cónxuxe que non figura no contrato non dan dereito á devandita dedución por non ser arrendatario.  Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril.

  En todo caso, o importe máximo da dedución será de 500 euros anuais, tanto en tributación individual coma en conxunta.

Incompatibilidade

Téñase en conta a incompatibilidade para aplicar a dedución autonómica por aluguer e a dedución por investimento en vivenda habitual no mesmo exercicio impositivo.