Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para contribuíntes con cónxuxes ou parellas de feito con discapacidade

Normativa:Arts.12 e 3 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • 100 euros polo cónxuxe ou parella de feito que cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que non sexa declarante do imposto no exercicio e
  2. Que teña a consideración legal de persoas con discapacidade en grao igual ou superior ao 65 por 100, de acordo co baremo a que se refire o artigo 367 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31).

   Igualmente, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao.

 • No caso de parellas de feito estas han de estar inscritas no Rexistro de Parellas de feito previsto no artigo 6 da Lei 5/2002, do 16 de decembro, de Parejas de feito.
 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 19.000 euros en tributación individual.
  • - 24.000 euros en tributación conxunta.

Incompatibilidade

Non terán dereito a aplicar esta dedución os contribuíntes cuxos cónxuxes ou parellas de feito con discapacidade aplicasen a dedución para contribuíntes con discapacidade.