Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para contribuíntes con discapacidade

Normativa:Arts.11 y 3 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • 100 euros por cada contribuínte que teña a consideración legal de persoa con discapacidade en grao igual ou superior ao 33 por 100, de acordo co baremo a que se refire o artigo 367 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31).

    En particular, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 no caso de pensionistas da Seguridade Social, cando teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, e no caso dos pensionistas de clases pasivas cando teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

    Igualmente, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao.

  • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

    • - 19.000 euros en tributación individual.
    • - 24.000 euros en tributación conxunta.