Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades mercantís

Normativa:Art.º 15 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contía e límite máximo da dedución

 • El 20 por 100 das cantidades invertidas durante o exercicio 2020 na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital nas sociedades mercantís que revistan a forma de Sociedade Anónima Laboral, Sociedade de Responsabilidade Limitada Laboral ou Sociedade Cooperativa.
 • O límite de dedución aplicable será de 4.000 euros anuais.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que, como consecuencia da participación adquirida polo contribuínte, computada xunto coa que posúan da mesma entidade o seu cónxuxe ou persoas unidas ao contribuínte por razón de parentesco, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non se chegue a posuír durante ningún día do ano natural máis do 40 por 100 do total do capital social da entidade ou dos seus dereitos de voto.
 • Que a devandita participación se manteña un mínimo de tres anos.
 • Que a entidade da que se adquiran as accións ou participacións cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que teña o seu domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma de Andalucía.
  2. Que desenvolva unha actividade económica.

   Para estes efectos non se considerará que a entidade desenvolve unha actividade económica cando teña por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co establecido no artigo 4.Ocho.Dos.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  3. Se o investimento efectuado corresponde á constitución da entidade, que dende o primeiro exercicio fiscal esta conte polo menos cunha persoa con contrato laboral a xornada completa, dada de alta no Réxime correspondente da Seguridade Social, e que se manteñan as condicións do contrato durante polo menos vinte e catro meses.
  4. Se o investimento efectuado corresponde a unha ampliación de capital da entidade, que a devandita entidade tivese sido constituída dentro dos tres anos anteriores á ampliación de capital e o equipo medio da entidade durante os dous exercicios fiscais posteriores ao da ampliación increméntese respecto do equipo medio que tivera nos doce meses anteriores polo menos nunha persoa cos requisitos do parágrafo 3º anterior, e o devandito incremento se manteña durante polo menos outros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do equipo medio total da entidade e do seu incremento computarase o número de persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación á xornada completa.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado “Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación” do Anexo B.7) do modelo da declaración no que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación na casa [1131] e na [1133] se existe unha segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación.