Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa:Art.º 8 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.

Contías da dedución

 • 50 euros por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo no que se produza o nacemento ou a adopción.

  A convivencia do proxenitor na data de devindicación do imposto co fillo nacido ou adoptado non é un requisito esixible para a aplicación da dedución por nacemento ou adopción de fillos, polo que esta podería aplicarse, aínda que o fillo non convivise co contribuínte nesa data (por exemplo, pola separación ou o divorcio dos pais).

  A dedución por nacemento ou adopción de fillos é de aplicación polo simple e mero feito do nacemento ou adopción de fillos no ano, polo que o falecemento posterior do fillo no período impositivo non impide a aplicación da dedución.

 • Incremento da dedución: No caso de partos ou adopcións múltiples, a contía correspondente da dedución incrementarase en 50 euros por cada fillo.

  Este incremento de 50 euros por cada fillo no caso de parto ou adopción múltiple aplicarase, aínda que tivese falecido algún deles no ano

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 19.000 euros en tributación individual.
  • - 24.000 euros en tributación conxunta.
 • Cando sexan dous os contribuíntes que teñan dereito á aplicación da dedución, o seu importe distribuirase por partes iguais.

  Agora ben, se un dos proxenitores ou adoptantes non pode aplicar a dedución por superar as bases impoñibles establecidas para o efecto, o outro poderá aplicar o importe total da dedución.

Incompatibilidade

Esta dedución non é compatible coa aplicación da dedución autonómica “Por adopción de fillos no ámbito internacional”.