Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adquisición de libros de texto e material escolar

Normativa:Art.º 110-11 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro.

Contía e límites máximos da dedución

 • O 100 por 100 das cantidades destinadas polo contribuínte ás seguintes finalidades:

  • A adquisición de libros de texto para os seus descendentes, que fosen editados para Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.
  • A adquisición de “material escolar” para Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

   Para estes efectos, entenderase por material escolar o conxunto de medios e recursos que facilitan o ensino e a aprendizaxe, destinados a ser utilizados polos alumnos para o desenvolvemento e aplicación dos contidos determinados polo currículo das ensinanzas de réxime xeral establecidas pola normativa académica, así como a equipación e complementos que a Dirección e/ou o Consello Escolar do centro educativo aprobase para a etapa educativa de referencia.

   A adquisición de equipos informáticos (comprimidos, ordenadores, etc.)usados na aprendizaxe escolar (realización de traballos, busca de información, etc.)NON ten a consideración de material escolar para os efectos de poder aplicar a dedución.Unicamente terán a devandita consideración cando o centro en que se cursen estudos opte por que o material curricular sexa exclusiva e necesariamente en formato dixital.

 • O importe da dedución non pode exceder dos límites que a continuación se sinalan, en función da cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro casas [0435] y [0460] da declaración:

  1. Nas declaracións conxuntas

   1.No suposto de contribuíntes que non teñan a condición legal de "familia numerosa":

   Base impoñible xeral + Base impoñible do aforroLímite por descendente
   Ata 12.000 euros 100,00 euros
   Entre 12.000,01 e 20.000,00 euros 50,00 euros
   Entre 20.000,01 e 25.000,00 euros 37,50 euros

   2.No suposto de contribuíntes que teñan a condición legal de "familia numerosa", por cada descendente:unha contía fixa de 150 euros.

 • Nas declaracións individuais

  1.No suposto de contribuíntes que non teñan a condición legal de "familia numerosa":

  Base impoñible xeral + Base impoñible do aforroLímite por descendente
  Ata 6.500 euros 50,00 euros
  Entre 6.500,01 e 10.000,00 euros 37,50 euros
  Entre 10.000,01 e 12.500,00 euros 25,00 euros

  2.No suposto de contribuíntes que teñan a condición legal de "familia numerosa", por cada descendente:unha contía fixa de 75 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Os límites máximos da dedución establecidos respecto a cada descendente aplícanse individualmente para cada un deles, non podendo aplicarse de forma global.
 • A dedución deberá minorarse, por cada descendente, na cantidade correspondente ás bolsas e axudas percibidas, no período impositivo de que se trate, da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón ou de calquera outra Administración Pública que cubran a totalidade ou parte dos gastos por adquisición dos libros de texto e material escolar.
 • Para a aplicación da presente dedución só se terán en conta aqueles descendentes que dean dereito á redución prevista en concepto de mínimo por descendentes.
 • Así mesmo, para a aplicación da dedución esixirase, segundo os casos:

  a. Con carácter xeral, que a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • 12.500 euros en tributación individual.
  • 25.000 euros en tributación conxunta.

  b. No suposto de contribuíntes que teñan a condición legal de "familia numerosa", que a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • 30.000 euros en tributación individual.
  • 40.000 euros en tributación conxunta.

  c. Se é o caso, a acreditación documental da adquisición dos libros de texto e do material escolar poderá realizarse mediante factura ou calquera outro medio do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.

 • A dedución corresponderá ao ascendente que satisfixese as cantidades destinadas á adquisición dos libros de texto e do material escolar.Non obstante, se se trata de matrimonios co réxime económico do consorcio conxugal aragonés ou análogo, as cantidades satisfeitas atribuiranse a ambos os dous cónxuxes por partes iguais.