Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento en entidades da economía social

Normativa:Art.º 110-19 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro.

Contía da dedución e límite máximo

 • O 20 por 100 das cantidades invertidas durante o exercicio nas achegas realizadas coa finalidade de ser socio en entidades que formen parte da economía social a que se refire o apartado seguinte.
 • O importe máximo desta dedución é de 4.000 euros, tanto en tributación individual coma en tributación conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

A aplicación desta dedución está suxeita ao cumprimento dos requisitos e condicións seguintes:

 1. A participación alcanzada polo contribuínte computada xunto coas do cónxuxe ou persoas unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non poderá ser superior ao 40 por 100 do capital da entidade obxecto do investimento ou dos seus dereitos de voto.
 2. A entidade na que debe materializarse o investimento terá que cumprir os seguintes requisitos:

  1. Formar parte da economía social, nos termos previstos na Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social (BOE do 30).

   De acordo co artigo 6 da Lei 5/2011:"El Ministerio de Traballo e Inmigración (actualmente o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social), logo de informe do Consello para o Fomento da Economía Social, e en coordinación coas Comunidades Autónomas, elaborará e manterá actualizado un catálogo dos diferentes tipos de entidades integrantes da economía social, tendo en conta os principios establecidos na presente lei e de forma coordinada cos catálogos existentes no ámbito autonómico.

   Os catálogos de entidades de economía social deberán ser públicos.A publicidade farase efectiva por medios electrónicos.

  2. Ter o seu domicilio social e fiscal en Aragón.
  3. Contar, como mínimo, cunha persoa ocupada con contrato laboral e a xornada completa, e dada de alta no réxime xeral da Seguridade Social.
 3. Os requisitos establecidos nos puntos 1, 2 e 3 anteriores deberán cumprirse durante un período mínimo de cinco anos a contar dende a achega.
 4. As operacións nas que sexa de aplicación a dedución deberán formalizarse en escritura pública, na que se fará constar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.
 5. As achegas haberán de manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de cinco anos.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos e condicións establecidos nas letras a, d e e anteriores comportará a perda do beneficio fiscal e, en tal caso, o contribuínte deberá incluír na declaración do imposto correspondente ao exercicio en que se producise o incumprimento a parte do imposto que se tivese deixado de pagar como consecuencia da dedución practicada, xunto cos xuros de mora devindicados.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible, para os mesmos investimentos, coas deducións "Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bolsista" e "Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación".