Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción do primeiro e/ou segundo fillo en poboacións de menos de 10.000 habitantes

Normativa:Art.º 110-16 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro.

Contía da dedución

  • 100 euros polo nacemento ou adopción, durante o exercicio, do primeiro fillo.

  • 150 euros polo nacemento ou adopción, durante o exercicio, do segundo fillo.

  • 200 e 300 euros, respectivamente, polo nacemento ou adopción do primeiro ou segundo fillo cando a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, non sexa superior ás seguintes cantidades:

    • - 23.000 euros en declaración individual.
    • - 35.000 euros en declaración conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • A dedución unicamente poderá aplicarse no período impositivo en que o devandito nacemento ou adopción se produza.
  • A dedución corresponderá ao contribuínte con quen convivan os fillos que dean dereito á dedución.Cando os fillos que dean dereito á dedución convivan con máis dun contribuínte, o importe da dedución ratearase por partes iguais.
  • A dedución só poderá aplicarse por aqueles contribuíntes que residisen no ano do nacemento e no anterior en municipios aragoneses cuxa poboación de dereito sexa inferior a 10.000 habitantes.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible coa dedución que pode aplicarse o contribuínte por nacemento ou adopción dun fillo cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

A incompatibilidade está referida a un mesmo fillo, de tal forma que, se se aplica respecto a el a dedución en atención ao grao de discapacidade dalgún dos fillos, non se podería aplicar esta dedución.

Naqueles supostos nos que o contribuínte teña dereito a aplicar ambas as dúas deducións, pode optar pola que sexa máis favorable tendo en conta, non obstante, que en caso de declaración conxunta só cabe aplicar unha das deducións.