Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción do terceiro fillo ou sucesivos

Normativa:Art.º 110-2 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2005, do 26 de setembro.

Contías da dedución

  • 500 euros, con carácter xeral, por cada fillo nacido ou adoptado durante o período impositivo que sexa o terceiro fillo ou sucesivos do contribuínte.
  • 600 euros por cada un dos fillos citados anteriormente, cando, ademais, a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, menos o mínimo do contribuínte e o mínimo por descendentes, suma das casas [0511] y [0513] da declaración, non sexa superior a:

    • 21.000 euros en declaración individual.
    • 35.000 euros en declaración conxunta.

Ambas as dúas contías son incompatibles entre si.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • A dedución unicamente poderá aplicarse no período impositivo no que se produza o nacemento ou a adopción.
  • A dedución corresponderá ao contribuínte con quen conviva o fillo nacido ou adoptado á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
  • Cando os fillos que dean dereito á dedución convivan con máis dun contribuínte, o importe de a dedución ratearase por partes iguais.