Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento de menores

Normativa:Art.º 11 bis Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • 250 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar de urxencia, temporal ou permanente previsto no artigo 173 bis do Código Civil, sempre que conviva co menor a totalidade do período impositivo.

    Precisión: téñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos dende 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar.Por iso, haberá que estar ao disposto na disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015, que establece que todas as referencias que nas leis e demais disposicións se realizaran ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.

    Se a convivencia é inferior ao período impositivo, a contía da dedución ratearase polos días reais de convivencia no período impositivo.

  • Non dará lugar a esta dedución cando a adopción do menor se produza durante o período impositivo.
  • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito a esta dedución e non opten ou non poidan optar pola tributación conxunta, a dedución ratearase entre eles por partes iguais.