Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por aluguer de vivenda habitual

Normativa:Art.º 15 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e límite máximo da dedución

O 20 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo aluguer da vivenda habitual, cun máximo de 600 euros anuais.

Nota: para os efectos de poder practicarse esta dedución requírese que o contribuínte satisfaga en calidade de arrendatario cantidades en concepto de aluguer da súa vivenda habitual durante o período impositivo. Por iso, en caso de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico matrimonial, só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento sen prexuízo de que tal contrato teña efectos internos entre os cónxuxes.Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460]da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a:

    • - 20.000 euros anuais en tributación individual.
    • - 30.000 euros anuais en tributación conxunta.
  • Que as cantidades satisfeitas en concepto de aluguer excedan do 10 por 100 da base impoñible xeral obtida no período impositivo descontado, se o houber, o importe das subvencións que por este concepto tivese percibido o arrendatario.
  • O concepto de vivenda habitualserá o contido na Lei do IRPF.

  • A aplicación da dedución queda condicionada á declaración por parte do contribuínte do NIF arrendador, da identificación catastral da vivenda habitual e do canon arrendaticio anual.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar a referencia catastral da vivenda e, se existe, o da segunda vivenda arrendada, ou, no seu caso, se non ten referencia catastral, marcarase unha "X" nas casas correspondentes.Así mesmo, deben cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.6 da declaración.