Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento

Normativa:Art.º 15 bis Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e límite máximo da dedución

  • O 25 por 100 das cantidades satisfeitas durante o exercicio correspondente, polo arrendamento da vivenda habitual.
  • O importe máximo de dedución será de 1.200 euros anuais, tanto en tributación individual coma en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • A dedución só será aplicable no caso da transmisión da vivenda habitual que efectúe o seu propietario en favor da entidade financeira acredora, ou dunha filial inmobiliaria do seu grupo, porque non pode facer fronte ao pagamento dos préstamos ou créditos hipotecarios concedidos para a súa adquisición, sempre e cando o transmitente continúe ocupando a vivenda mediante contrato de arrendamento con opción de compra asinado coa entidade financeira.

    Véxase ao respecto os supostos de arrendamento vinculados a determinadas operacións de dación en pagamento consideradas no artigo 35-bis do Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2009.

  • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a:

    • - 24.000 euros anuais en tributación individual.
    • - 34.000 euros anuais en tributación conxunta.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica polo arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento de Aragón e Canarias" do Anexo B.7 da declaración.