Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades destinadas polos seus titulares á restauración, rehabilitación ou reparación de bens inmobles declarados de interese cultural

Normativa:Art.º 6 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

O 10 por 100 das cantidades destinadas polos titulares de bens inmobles situados no territorio de Canarias á restauración, rehabilitación ou reparación destes, sempre que concorran as seguintes condicións:

  • Que os bens estean inscritos no Rexistro Canario de Bens de Interese Cultural ou afectados pola declaración de Ben de Interese Cultural sempre que os inmobles reúnan os requisitos que se determinen regulamentariamente.
  • Que as obras de restauración, rehabilitación ou reparación fosen autorizadas polo órgano competente da Comunidade Autónoma ou, no seu caso, polo cabido insular ou concello correspondente.

Límites máximos da dedución

  • O importe desta dedución non poderá exceder o 10 por 100 da cota íntegra autonómica, casa [0546da declaración.
  • Ademais, a suma do importe desta dedución xunto co das deducións autonómicas “Por investimento en vivenda habitual”, “por obras de rehabilitación enerxética da vivenda habitual” e Por obras de adecuación da vivenda habitual por persoas con discapacidade non poderá exceder o 15 por 100de a cota íntegra autonómica.