Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por contribuíntes desempregados

Normativa:Art.º 16 bis Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

100 euros para os contribuíntes que perciban prestacións de desemprego.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Ter residencia habitual nas Illas Canarias.
  • Estar en situación de desemprego durante máis de seis meses do período impositivo correspondente ao ano 2020.

    Importante: no suposto de tributación conxunta, poderán beneficiarse desta dedución cada un dos contribuíntes integrados na unidade familiar que se encontre na indicada situación de desemprego e teña a súa residencia habitual nas Illas Canarias.

  • A suma dos rendementos íntegros do traballo, casas [0012] da declaración, ha de ser no exercicio 2020 superior a 14.000 euros e igual ou inferior a 22.000 euros tanto en tributación individual coma en tributación conxunta.

    Estas contías serán para cada período impositivo as equivalentes na normativa reguladora do IRPF para os efectos da obriga de declarar.

  • A suma da base impoñible xeral e do aforro, excluída a parte correspondente aos rendementos do traballo, non poderá superar a cantidade de 1.600 euros.

    A devandita contía determinarase sumando os importes das casas [0435] y [0460] da declaración e restando do seu resultado o importe consignado na casa [0025] do Apartado A correspondente a "Rendementos do Traballo", da declaración.