Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por contribuíntes con discapacidade e maiores de 65 anos

Normativa:Art.º 11 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía da dedución

  • 300 euros por cada contribuínte cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.
  • 120 euros por cada contribuínte maior de 65 anos.

    Atención: ambas as dúas contías son compatibles entre si.

  • A determinación das circunstancias persoais e familiares que deban terse en conta para a aplicación desta dedución realizarase atendendo á situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

Condicións para a aplicación a dedución

Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución non sexa superior a:

  • 39.000 euros en tributación individual.
  • 52.000 euros en tributación conxunta.