Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns con finalidade ecolóxica

Normativa:Art.º 3 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

O 10 por 100 do importe das doazóns monetarias puras e simples efectuadas durante o período impositivo con finalidade ecolóxica a calquera das seguintes institucións:

  • Entidades públicas dependentes da Comunidade Autónoma de Canarias, cabidos insulares ou corporacións municipais de Canarias, cuxa finalidade sexa a defensa, e conservación do medio.
  • Entidades sen fins lucrativos reguladas no artigo 2 e 16 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24), sempre que o seu fin exclusivo sexa a defensa do medio e se achen inscritas nos correspondentes rexistros da Comunidade Autónoma de Canarias.

Límite máximo da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder de:

  • O 10 por 100 da cota íntegra autonómica ou, casas, [0546] da declaración ou,
  • 150 euros, tanto en tributación individual coma en conxunta.