Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns e achegas para fins culturais, deportivos, investigación ou docencia

Normativa:Art.º 4 bis Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e requisitos para aplicar a dedución

O 15 por 100 do importe das doazóns e achegas efectuadas para os destinatarios e finalidades que se indican a continuación:

 1. As doazóns monetarias efectuadas á Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias, corporacións locais canarias e ás entidades públicas de carácter cultural, deportiva ou de investigación que dependan destas, sempre que se destinen ao financiamento de programas de gasto ou actuacións que teñan por obxecto a promoción de calquera actividade cultural, deportiva ou de investigación distinta das deducións anteriormente comentadas "Por doazóns con finalidade ecolóxica" e "Por doazóns para a rehabilitación ou conservación do patrimonio histórico de Canarias".

  A base máxima de dedución, para estes efectos, será de 50.000 euros por período impositivo.

 2. As doazóns monetarias efectuadas a empresas culturais con fondos propios inferiores a 300.000 euros, cuxa actividade sexa a cinematografía, as artes escénicas, a música, a pintura e outras artes visuais ou audiovisuais ou a edición, sempre que se destinen ao desenvolvemento da súa actividade.

  A base máxima de dedución, para estes efectos, será de 3.000 euros por período impositivo.

 3. As doazóns monetarias efectuadas a empresas científicas con fondos propios inferiores a 300.000 euros, cuxa actividade principal sexa a investigación, sempre que se destinen ao desenvolvemento da súa actividade.

  A base máxima de dedución, para estes efectos, será de 3.000 euros por período impositivo.

 4. As doazóns monetarias efectuadas ás universidades públicas e privadas, aos centros de investigación e aos centros superiores de ensinanzas artísticas da comunidade Autónoma de Canarias, cando se destinen ao financiamento de programas de gasto ou actuacións que teñan por obxecto actividades de investigación ou docencia.

  A base máxima de dedución, para estes efectos, será de 50.000 euros por período impositivo.

 5. As doazóns monetarias efectuadas ás universidades públicas da Comunidade Autónoma de Canarias e aos centros públicos de ensinanzas artísticas superiores da citada Comunidade con destino ao financiamento de programas de gasto ou actuacións para o fomento do acceso á educación superior.

  A base máxima de dedución, para estes efectos, será de 50.000 euros por período impositivo.

 6. As achegas de capital efectuadas a empresas de base tecnolóxicas creadas ou desenvolvidas a partir de patentes ou de resultados xerados por proxectos de investigación realizados en universidades canarias.

  A base máxima da dedución, para estes efectos, será de 50.000 euros por período impositivo.

Límite máximo da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder o 5 por 100 da cota íntegra autonómica, casa [0546] da declaración.