Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns en metálico a descendentes ou adoptados menores de 35 anos para a adquisición ou rehabilitación da súa primeira vivenda habitual

Normativa:Art.º 9 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contías e límites máximos da dedución

 • O 1 por 100 da cantidade doada por contribuíntes con residencia habitual nas Illas Canarias que durante o exercicio efectuasen unha doazón en metálico aos seus descendentes ou adoptados menores de 35 anos con destino á adquisición, construción ou rehabilitación da primeira vivenda habitual do donatario nas Illas Canarias, co límite máximo de 240 euros por cada donatario.
 • O 2 por 100 da cantidade doada por contribuíntes con residencia habitual nas Illas Canarias, cando as doazóns a que se refire o punto anterior teñan como destinatarios a descendentes ou adoptados menores de 35 anos legalmente recoñecidos como persoas minusválidas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100, co límite máximo de 480 euros por cada donatario.
 • O 3 por 100 da cantidade doada por contribuíntes con residencia habitual nas Illas Canarias, cando as doazóns a que se refire o primeiro punto anterior teñan como destinatarios a descendentes ou adoptados menores de 35 anos legalmente recoñecidos como persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, co límite máximo de 720 euros por cada donatario.

Outras condicións e requisitos para a aplicación da dedución

 • Para a aplicación da presente dedución deberán cumprirse os requisitos previstos na normativa autonómica do Imposto sobre Sucesións e Doazóns para a redución do 85 por 100 da base impoñible correspondente a estas doazóns.

  Véxase o artigo 26 ter do Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2009, do 21 de abril (BOC do 23), segundo redacción dada pola Lei 4/2012, do 25 de xuño, de medidas administrativas e fiscais, no que se detallan os requisitos e condicións para a aplicación desta redución.

 • Considerarase como vivenda habitual a que, para tales efectos, se entende na normativa estatal do IRPF, equiparándose á adquisición a construción desta, pero non a súa ampliación.

  Véxase no Capítulo 16 a epígrafe "Dedución por investimento en vivenda habitual.Réxime transitorio".

 • Para os efectos da aplicación da dedución, as persoas suxeitas a un acollemento familiar permanente ou preadoptivo constituído conforme á lexislación aplicable equiparanse os adoptados.Así mesmo, as persoas que realicen un acollemento familiar permanente ou preadoptivo equipararanse aos adoptantes.

  Precisión: téñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos dende 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar.Por iso, haberá que estar ao disposto na disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015, que establece que todas as referencias que nas leis e demais disposicións se realizaran ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.