Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns para a rehabilitación ou conservación do patrimonio histórico de Canarias

Normativa:Art.º 4 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía da dedución

O 20 por 100 das cantidades doadas.

Condicións e requisitos para aplicar a dedución

 • Destino das doazóns

  As cantidades deben ser destinadas doadas para a rehabilitación ou conservación de bens que se encontran no territorio de Canarias, que formen parte do patrimonio histórico de Canarias e estean inscritos no Rexistro Canario de Bens de Interese Cultural ou incluídos no Inventario de Bens Mobles a que se refire a Lei 4/1999, do 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

 • Entidades beneficiarias

  Cando se trate de edificios catalogados formando parte dun conxunto histórico de Canarias, será preciso que as doazóns realícense a favor de calquera das seguintes entidades:

  1. As Administracións públicas, así como as entidades e institucións dependentes destas.
  2. A Igrexa católica e as igrexas, confesións ou comunidades relixiosas que teñan acordos de cooperación co Estado español.
  3. As fundacións ou asociacións que, reunindo os requisitos establecidos no Título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24), inclúan entre os seus fins específicos a reparación, conservación ou restauración do patrimonio histórico.

Límite máximo da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder de:

 • O 10 por 100 da cota íntegra autonómica, casa [0546da declaración ou
 • 150 euros, tanto en tributación individual coma en conxunta.