Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por familiares dependentes con discapacidade

Normativa:Art.º 16 quáter Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía da dedución

500 euros por cada ascendente ou descendente cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, que xere o dereito á aplicación do mínimo por discapacidade.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a:

    • - 39.000 euros en tributación individual.
    • - 52.000 euros en tributación conxunta.
  • Cando varios contribuíntes teñan dereito á aplicación da dedución prevista no presente artigo, estarase ás regras do rateo, convivencia e demais límites previstos na normativa estatal do IRPF.