Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gasto de enfermidade

Normativa:Art. 16 ter Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía da dedución

 • O 10 por 100 dos gastos e honorarios profesionais subscritores durante o período impositivo pola prestación de servizos realizada polos que teñan a condición de profesionais médicos ou sanitarios, agás farmacéuticos, conforme ao disposto nos artigos 2 e 3 da Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, por motivo da prevención, diagnóstico e tratamento de enfermidades, saúde dental, embarazo e nacemento de fillos, accidentes e invalidez, tanto propios coma das persoas que se inclúan, no mínimo familiar.

  Importante: en ningún caso se inclúe a asistencia con fins estéticos, agás cando constitúan a reparación de danos causados por accidentes ou intervencións que afecten as persoas e os tratamentos destinados á identidade sexual.

 • O 10 por 100 dos gastos na adquisición de aparatos e complementos, incluídos os lentes graduados e as lentes de contacto, que polas súas características obxectivas só poidan destinarse a suplir as deficiencias físicas das persoas.

Límites máximos da dedución

 • Esta dedución terá un límite anual de:

  • - 500 euros en tributación individual.
  • - 700 euros en tributación conxunta.
 • Estes límites incrementaranse en 100 euros en tributación individual cando o contribuínte sexa unha persoa con discapacidade e acredite un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non debe ser superior a:

  • - 39.000 euros en tributación individual.
  • - 52.000 euros en tributación conxunta.
 • A base conxunta desta dedución estará constituída polas cantidades xustificadas con factura e satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que presten os servizos.

  A dedución só a poderán aplicar as persoas titulares das facturas e que, á súa vez, realicen o pagamento polos medios establecidos.Non obstante, se se trata de matrimonios en réxime de gananciais as cantidades satisfeitas atribuiranse a ambos os dous cónxuxes por partes iguais, polo que ambos os dous pais poderían aplicar a dedución sobre a metade das cantidades satisfeitas polos gastos orixinados polos fillos, aínda que a factura estea a nome dun só deles.No resto dos casos (separación de bens, parellas de feito, etc.)deberase acreditar quen satisfixo os gastos (a priori enténdese que o gasto o satisfixo o titular da factura, pero admítese proba que acredite que foi outro dos proxenitores) que será quen poida aplicar a dedución e pola totalidade das cantidades satisfeitas por el.

  Importante: en ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

 • A factura deberá cumprir todas as condicións establecidas no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.A factura recibida polo contribuínte deberá conservarse durante o prazo de prescrición.