Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos de estudos en educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional de grao medio

Normativa:Art.º 7 bis Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 100 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polos seguintes conceptos:

  • adquisición de material escolar
  • libros de texto
  • transporte
  • uniforme escolar
  • comedores escolares
  • reforzo educativo
 • Esta dedución ten os seguintes límites:

  1. Un límite máximo de 100 euros, polo primeiro descendente ou adoptado.
  2. 50 euros adicionais por cada un dos restantes descendentes ou adoptados.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Os gastos que dan dereito á dedución son os orixinados polos descendentes ou adoptados que dean lugar á aplicación do mínimo por descendente e encóntrense escolarizados en educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional de grao medio.

  Asimílanse a descendentes aquelas persoas vinculadas co contribuínte por razón de tutela ou acollemento non remunerado, nos termos previstos na lexislación vixente.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a:

  • - 39.000 euros en tributación individual.
  • - 52.000 euros en tributación conxunta.
 • Que o gasto se xustifique a través de factura que debe cumprir todas as condicións establecidas no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

  A factura recibida polo contribuínte deberá conservarse durante o prazo de prescrición, admitíndose copia desta no suposto de que dous ou máis contribuíntes teñan dereito á dedución e non opten, ou non poidan optar, pola tributación conxunta.

 • Cando varios contribuíntes teñan distinto grao de parentesco con quen curse os estudos que orixinan o dereito á dedución, soamente poderán practicar a dedución os de grao máis próximo.
 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito a esta dedución, a dedución (e o límite da dedución) ratearase entre eles por partes iguais.

  Como regra xeral, só terán dereito a aplicar a dedución os contribuíntes a cuxo nome se expida a factura xustificativa dos gastos.Non obstante, se se trata de matrimonios en réxime de gananciais as cantidades satisfeitas atribuiranse a ambos os dous cónxuxes por partes iguais, polo que ambos os dous pais poderían aplicar a dedución sobre a metade das cantidades satisfeitas polos gastos orixinados polos fillos, aínda que a factura estea a nome dun só deles.