Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos de estudos

Normativa:Art.º 7 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía da dedución

Por cada descendente ou adoptado que cumpra os requisitos que a continuación se especifican:

 • 1.500 euros, con carácter xeral.
 • 1.600 euros, se a base liquidable do contribuínte é inferior a 33.007,20 euros.

Asimílanse a descendentes ou adoptados as persoas vinculadas co contribuínte por razón de tutela ou acollemento non remunerado, nos termos previstos na lexislación vixente.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que os descendentes ou adoptados, incluídos os tutelados ou acollidos nos termos previstos na lexislación vixente, sexan solteiros, dependan economicamente do contribuínte e non cumprisen 25 anos á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • Que os descendentes ou adoptados, tutelados ou acollidos se achen cursando estudos de educación superior previstos no artigo 3.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que abrangan un curso académico completo ou un mínimo de 30 créditos fóra da Illa de residencia do contribuínte.
 • Que na Illa de residencia do contribuínte non exista oferta educativa pública, diferente da virtual ou a distancia, para a realización dos estudos que determinen o traslado a outro lugar para ser cursados.
 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a:

  • - 39.000 euros en tributación individual.
  • - 52.000 euros en tributación conxunta.
 • Que o descendente;ou adoptado que orixine o dereito á dedución non obtivese rendas no exercicio por importe superior a 8.000 euros ou, calquera que sexa o seu importe, rendas procedentes exclusivamente de ascendentes por consanguinidade ou de entidades nas que os ascendentes teñan unha participación dun mínimo do 5 por 100 do capital, computado individualmente, ou un mínimo do 20 por 100 computado conxuntamente os ascendentes.

  Para estes efectos, a expresión "rendas" debe entenderse feita á suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro.

Condicións para a aplicación da dedución

Para os efectos da aplicación da dedución, deben terse en conta as seguintes regras:

 • A determinación das circunstancias persoais e familiares que deban terse en conta para a aplicación da dedución, realizarase atendendo á situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito a esta dedución e non opten ou non poidan optar pola tributación conxunta, a dedución ratearase entre eles.
 • Cando varios contribuíntes teñan distinto grao de parentesco con quen curse os estudos que orixinan o dereito á dedución, soamente poderán practicar a dedución os de grao máis próximo.

Límite da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder o 40 por 100 da cota íntegra autonómica, casas [0546] da declaración.