Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos de gardaría

Normativa:Art.º 12 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e límite máximo da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de gastos de gardaría de nenos menores de 3 anos de idade, cun máximo de 400 euros anuais por cada neno.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • O contribuínte ha de ser o proxenitor ou titor con quen convivan os menores de 3 anos.

  Asimílanse a descendentes aquelas persoas vinculadas co contribuínte por razón de tutela ou acollemento non remunerado, nos termos previstos na lexislación vixente.

 • Enténdese por gardaría, para os efectos desta dedución, todo centro autorizado pola consellaría competente do Goberno de Canarias para a custodia de nenos menores de tres anos.
 • O gasto de gardaría deberase xustificar a través de factura que debe cumprir todas as condicións establecidas no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.A factura recibida polo contribuínte deberá conservarse durante o prazo de prescrición, admitíndose copia desta no suposto de que dous ou máis contribuínte teñan dereito á dedución e non opten, ou non poidan optar, pola tributación conxunta.
 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución non sexa superior a:

  • - 39.000 euros en tributación individual.
  • - 52.000 euros en tributación conxunta.
 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á dedución e non opten, ou non poidan optar, pola tributación conxunta, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.
 • A determinación das circunstancias persoais e familiares que deben terse en conta para a aplicación desta dedución realizarase atendendo á situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, 31 de decembro).

  Sen prexuízo diso, a dedución e o límite desta no período impositivo no que o neno cumpra os 3 anos calcularanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran os requisitos previstos para a aplicación da dedución.