Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento en vivenda habitual

Normativa:Art.º 14 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía da dedución

Os contribuíntes poderán deducir a porcentaxe que en cada caso corresponda, conforme ao seguinte cadro, das cantidades satisfeitas no período impositivo pola adquisición da vivenda que constitúa ou vaia constituír a súa residencia habitual, nos mesmos termos e sempre que concorran os mesmos requisitos esixidos no artigo 68.1 da Lei do IRPF, segundo a redacción vixente a 1 de xaneiro de 2012.

A adquisición esténdese á construción da vivenda habitual, rehabilitación e ampliación da mesma de acordo co previsto na súa disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF.

Importe da base impoñible xeral e do aforroPorcentaxe de dedución
Inferior a 15.000 euros 3,5 por 100
Igual ou superior a 15.000 euros e inferior a 30.000 euros 2,5 por 100

A suma do importe da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro é a que conste reflectida nas casas [0435] y [0460] da declaración.

Requisitos e outras condicións de aplicación

  • O concepto de vivenda habitual, así como a base máxima de dedución e os restantes requisitos esixidos para a práctica da dedución son os contidos na normativa estatal da dedución por investimento en vivenda habitual na redacción vixente a 31 de decembro de 2012.

  • Esta dedución non será de aplicación ás cantidades destinadas á rehabilitación, reforma ou adecuación por razón de discapacidade, da vivenda habitual.

Límite conxunto da dedución

A suma do importe desta dedución xunto co das deducións autonómicas “Por cantidades destinadas polos seus titulares á restauración, rehabilitación ou reparación de bens inmobles declarados de Interese Cultural”, “Por obras de rehabilitación enerxética da vivenda habitual” e “Por obras de adecuación da vivenda habitual por persoas con discapacidade” non poderá exceder o 15 por 100 da cota íntegra autonómica, casa [0546] da declaración.