Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa:Art.º 10 Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • Por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo, que conviva co contribuínte:

  • 200 euros, cando se trate do primeiro ou segundo fillo.
  • 400 euros, cando se trate do terceiro.
  • 600 euros, cando se trate do cuarto.
  • 700 euros, cando se trate do quinto ou sucesivos.
 • En caso de que o fillo nacido ou adoptado teña unha discapacidade física, psíquica, ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100, sempre que o devandito fillo convivise co contribuínte ininterrompidamente dende o seu nacemento ou adopción ata o final do período impositivo, ademais da dedución correspondente ao nacemento ou adopción a que se refire o punto anterior, poderá deducirse a cantidade que proceda das seguintes:

  • 400 euros, cando se trate do primeiro ou segundo fillo que padeza a devandita discapacidade.
  • 800 euros, cando se trate do terceiro ou posterior fillo que padeza a devandita discapacidade, sempre que sobrevivan os anteriores fillos con discapacidade.

Condicións de aplicación da dedución

 • Cando ambos os dous proxenitores ou adoptantes teñan dereito á dedución e non opten pola tributación conxunta, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.
 • Para determinar o número de orde do fillo nacido ou adoptado atenderase aos fillos que convivan co contribuínte á data de devindicación do imposto (normalmente, 31 de decembro), computándose para os devanditos efectos tanto os fillos naturais coma os adoptivos.
 • Considerarase que conviven co contribuínte, entre outros, os fillos nacidos ou adoptados que, dependendo deste, estean internados en centros especializados.
 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración correspondente ao exercicio en que se orixina o dereito á dedución, non sexa superior a:

  • - 39.000 euros en tributación individual.
  • - 52.000 euros en tributación conxunta.