Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento familiar de menores

Normativa:Art.º 2.5 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade Autónoma de Cantabria.

Contía da dedución

Os contribuíntes que reciban a menores en réxime de acollemento familiar poderán deducir as seguintes cantidades:

 • 240 euros con carácter xeral, ou
 • 240 euros polo número máximo de menores acollidos de forma simultánea no período impositivo.

  En todo caso, a contía da dedución non poderá superar o importe de 1.200 euros.

 • Esta dedución será igualmente aplicable ás persoas ex-acolledoras coas que conviva unha persoa maior de idade que se tivese tido acollida ata a maioría de idade, sempre que a convivencia non se interrompese e que a convivencia se dea baixo a aprobación e a supervisión da entidade pública de protección de menores.

  Neste último caso, a dedución está suxeita aos mesmos requisitos que permiten a aplicación do mínimo por descendentes polos/as fillos/ás maiores de idade que conviven no domicilio familiar.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • O acollemento familiar que dá dereito á dedución poderá ser simple ou permanente, administrativo ou xudicial, sempre que os contribuíntes fosen previamente seleccionados para o efecto por unha entidade pública de protección de menores.

  Precisión: téñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos dende 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar.E que conforme á disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015 todas as referencias que se realizaran ao acollemento simple deberán entenderse.

 • Os contribuíntes que reciban os menores non deben ter relación de parentesco cos acollidos nin adoptalos durante o período impositivo.
 • No suposto de acollemento de menores por matrimonios, parellas de feito ou parellas que convivan de forma permanente en análoga relación de afectividade ás anteriores sen rexistrar a súa unión, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración individual de cada un deles se tributasen desta forma.