Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por arrendamento de vivenda habitual por mozos, maiores e persoas con discapacidade

Normativa:Art.º 2.1 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade Autónoma de Cantabria. 

Contía e límites máximos da dedución

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo arrendamento da vivenda habitual

  A dedución practicarase polo titular ou titulares do contrato de arrendamento.

  En caso de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico matrimonial, só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento e, en consecuencia,as cantidades que satisfaga o cónxuxe que non figura no contrato non dan dereito á devandita dedución por non ser arrendatario.Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril.

 • O límite máximo de dedución será de:

  • - 300 euros anuais en tributación individual.
  • - 600 euros en tributación conxunta, sendo preciso para iso que, polo menos, un dos declarantes reúna os requisitos esixidos para a aplicación da dedución que a continuación se comentan.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Ter menos de 35 anos cumpridos, 65 ou máis, ou ser persoa con discapacidade física, psíquica ou sensorial cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 de acordo co baremo a que se refire o artigo 354 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31).

  Para os efectos de acreditación do grao de discapacidade téñase a disposición adicional única do Decreto lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, cuxa regulación é similar á que establece o artigo 72 do Regulamento do IRPF.

 • Que a suma de base  liquidable xeral e a base liquidable do aforro, suma das casas [0500] y [0510] da declaración, minorada no mínimo persoal e familiar, casa [0520], sexa inferior a:

  • - 22.946 euros en tributación individual.
  • - 31.485 euros en tributación conxunta.
 • Que as cantidades satisfeitas en concepto de aluguer excedan do 10 por 100 da renda do contribuínte.

Base da dedución

A base desta dedución estará constituída polas cantidades xustificadas con factura ou recibo satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que sexan arrendadores da vivenda.

En ningún caso, darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro en efectivo.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.6 da declaración no que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X na casa correspondente.