Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por coidado de familiares

Normativa:Art.º 2.2 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade Autónoma de Cantabria. 

Contía da dedución

100 euros por cada un dos seguintes familiares, xa sexa o parentesco por consanguinidade ou por afinidade:

  • Descendente menor de 3 anos.
  • Ascendente maior de 70 anos.
  • Ascendente, descendente, cónxuxe ou irmán cun grao de discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100 de acordo co baremo a que se refire o artigo 354 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31).

Por descendente menor de 3 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, procederá aplicar unha dedución de 100 euros por descendente e outros 100 euros por discapacidade.De forma análoga cabe proceder con os ascendentes.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que o ascendente, descendente, cónxuxe ou irmán conviva máis de 183 días do ano natural co contribuínte.Exceptúase do cumprimento deste requisito aos menores de tres anos.
  • Que o descendente ou ascendente non teña rendas brutas anuais superiores a 6.000 euros.Nos supostos de discapacidade de ascendente, descendente, cónxuxe ou irmán o límite será de 1,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM).

    O importe do IPREM anual para 2020 que se toma como referencia ascende a 7.519,59 euros, polo que o límite cuantitativo queda fixado en 11.279,39 euros.

Recorde: cumpríndose os anteriores requisitos, terase dereito á aplicación da dedución, aínda que o parentesco sexa por afinidade.