Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento e adopción de fillos

Normativa:Art.º 2.10 Texto Refundido da Lei de Medidas Fiscais en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 62/2008, do 19 de xuño, pola Comunidade Autónoma de Cantabria. 

Contía da dedución

100 euros por cada fillo nacido ou adoptado durante o período impositivo.

Requisitos para a aplicación da dedución

  1. A dedución corresponderá ao contribuínte con quen conviva o fillo nacido ou adoptado á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

    Non hai dereito á dedución por un fillo que falecese no ano, nun día distinto ao 31 de decembro, ao non existir convivencia con el na data de devindicación do imposto.

  2. Que a suma de base  liquidable xeral e a base liquidable do aforro, suma das casas [0500] y [0510] da declaración, minorada no mínimo persoal e familiar, casa [0520], sexa inferior a 31.485 euros.

  3. Cando máis dunha persoa teña dereito á aplicación da dedución o seu importe ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.