Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento familiar non remunerado de menores

Normativa:Art.º 7 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias.

Contías da dedución

 • 500 euros se se trata do primeiro menor en réxime de acollemento familiar non remunerado, sempre que conviva co contribuínte durante máis de 183 días do período impositivo.
 • 600 euros se se trata do segundo menor ou sucesivo en réxime de acollemento familiar non remunerado, sempre que conviva co contribuínte durante máis de 183 días do período impositivo.

Requisitos e outras condicións da dedución

 • O acollemento familiar que dá dereito á dedución poderá ser simple, permanente ou preadoptivo, administrativo ou xudicial.

  Precisión: téñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos dende 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar.Por iso, haberá que estar ao disposto na disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015, segundo a que "todas as referencias que nas leis e demais disposicións se realizaran ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.As que se realizaran ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil;e cando o fosen ás Entidades colaboradoras de adopción internacional entenderanse feitas aos organismos acreditados para a adopción internacional.

 • Para os efectos de determinación do número de orde do menor acollido soamente computaranse aqueles menores que permanecesen no devandito réxime durante máis de 183 días do período impositivo.

  En ningún caso, se computarán os menores que fosen adoptados durante o devandito período impositivo polo contribuínte.

 • Non dará lugar a esta dedución o suposto de acollemento familiar preadoptivo cando se producise a adopción do menor durante o período impositivo, sen prexuízo da aplicación da dedución por nacemento ou adopción de fillos.
 • No suposto de acollemento de menores por matrimonios ou unións de feito, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles se optasen por tributación individual.
 • Para a aplicación da dedución será necesario que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere:

   - 12.500 euros en tributación individual.

   - 25.000 euros en tributación conxunta.

  2. Que se acredite, pola consellaría competente na materia, a formalización do acollemento, así como que o contribuínte non recibiu axudas da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha vinculadas co acollemento.