Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos ou con discapacidade

Normativa:Art.º 8 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias.

Contía da dedución

600 euros por cada persoa maior de 65 anos ou cun grao de discapacidade acreditado igual ou superior ao 33 por 100, que conviva co contribuínte durante máis de 183 días ao ano en réxime de acollemento sen contraprestación, cando por iso non obteñan axudas ou subvencións da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o acollemento non dea lugar á obtención de axudas ou subvencións da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha.
 • Non se poderá practicar a presente dedución, no suposto de acollemento de maiores de 65 anos, cando o acollido estea ligado ao contribuínte por un vínculo de parentesco de consanguinidade ou de afinidade ata o cuarto grao incluído.
 • Cando a persoa acollida xere o dereito á dedución para máis dun contribuínte simultáneamente, o importe desta ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles se optasen por tributación individual.
 • Para a aplicación da dedución será necesario que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere:

   - 12.500 euros en tributación individual.

   - 25.000 euros en tributación conxunta.

   No caso de matrimonios ou unións de feito ratéase o importe da dedución por partes iguais na declaración individual de cada un deles, aínda que só un dos cónxuxes ou membros da parella de feito teña unha base impoñible que non supere a contía de 12.500 euros, ou un deles non presente declaración.

  2. Que se acredite, pola consellaría competente na materia, que nin o contribuínte nin a persoa acollida recibiron axudas da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha vinculadas co acollemento.