Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por arrendamento de vivenda habitual por menores de 36 anos

Normativa:Art.º 9 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias.

Contías e límites máximos da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas polo arrendamento da vivenda que constitúa ou vaia constituír a súa residencia habitual en Castela-A Mancha durante o período impositivo, cun máximo de 450 euros.
 • O 20 por 100 das cantidades satisfeitas polo arrendamento da vivenda que constitúa ou vaia constituír a súa residencia habitual durante o período impositivo, cun máximo de 612 euros nos seguintes supostos:

  1. Cando o contribuínte teña o seu domicilio habitual nun municipio de Castela-A Mancha con poboación de ata 2.500 habitantes.
  2. Cando o contribuínte teña o seu domicilio habitual nun municipio de Castela-A Mancha con poboación superior a 2.500 habitantes e ata 10.000 habitantes, que se encontre a unha distancia maior de 30 quilómetros dun municipio con poboación superior a 50.000 habitantes.

  Para estes efectos, para determinar o número de habitantes de cada municipio tomará o establecido no padrón municipal de habitantes en vigor a 1 de xaneiro do ano de devindicación do imposto.

Requisitos e outras condicións da dedución

 • Que, á data de devindicación do imposto, o contribuínte teña o seu residencia habitual en Castela-A Mancha e sexa menor de trinta e seis anos.
 • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte menos o mínimo por descendentes (casas [0435], [0460] y [0514] da declaración, respectivamente) non supere a contía de:

  • - 12.500 euros en tributación individual.
  • - 25.000 euros en tributación conxunta.
 • Que na autoliquidación do IRPF se consigne o número de identificación fiscal do arrendador da vivenda.
 • O concepto de vivenda habitual será o fixado pola normativa reguladora do IRPF vixente á data de devindicación do imposto.

  Téñase en conta que para ter a consideración de vivenda habitual se esixe a residencia nela durante un prazo continuado de tres anos, salvo que concorran circunstancias que necesariamente esixan o cambio de vivenda.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.6 da declaración no que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador ou, no seu caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X na casa correspondente.