Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa:Art. 1 e 13 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias.

Contía da dedución

Por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo, que xere o dereito á aplicación do mínimo por descendente, a seguintes cantidades:

 • 100 euros no caso de partos ou adopcións de un fillo.
 • 500 euros no caso de partos ou adopcións de dous fillos.
 • 900 euros no caso de partos ou adopcións de tres ou máis fillos.

O que xera o dereito a cada unha destas deducións é o número de fillos en cada parto e non o número de nacementos durante o exercicio, de modo que, a título de exemplo, se no ano se produce máis dun parto corresponderá unha dedución de 100 euros por cada un se é dun só fillo e se se produce un só parto de dous fillos unha dedución de 500 euros.

Requisitos e outras condicións da dedución

 • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro, casas [0435] y [0460] do contribuínte non supere:

  • - 27.000 euros en tributación individual.
  • - 36.000 euros en tributación conxunta.
 • Para a aplicación desta dedución teranse en conta as normas para a aplicación do mínimo por descendentes, contidas na Lei do IRPF.

  Non obstante, cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos descendentes e algún deles non cumpra o requisito anterior, o importe da dedución para os demais contribuíntes quedará reducido á proporción que resulte da aplicación das normas para o rateo do mínimo por descendentes.