Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento por un anxo investidor para a adquisición de accións ou participacións sociais

Normativa:Art.º 20 Lei 26/2009, do 23 de decembro, de medidas fiscais, financeiras e administrativas, da Comunidade Autónoma de Cataluña.

Contías e límites máximos da dedución

 • O 30 por 100 das cantidades invertidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital nas sociedades mercantís que a continuación se detallan, co límite máximo de dedución de 6.000 euros.
 • O 50 por 100 das cantidades invertidas durante o exercicio, cun límite de 12.000 euros, no caso de sociedades creadas ou participadas por universidades ou centros de investigación.

Importante: en caso de declaración conxunta estes límites aplícanse en cada un dos contribuíntes.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 1. A participación conseguida polo contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou persoas unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 35 por 100 do capital social da sociedade obxecto do investimento ou dos seus dereitos de voto.
 2. A entidade na que debe materializarse o investimento debe cumprir os seguintes requisitos:

  1. Debe ter natureza de Sociedade Anónima, Sociedade Limitada, Sociedade Anónima Laboral ou Sociedade Limitada Laboral.
  2. Debe ter o domicilio social e fiscal en Cataluña.
  3. Debe desempeñar unha actividade económica.

   Para tal efecto, non debe ter por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto polo artigo 4.Oito.Dous.a) da Lei do Estado 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  4. Debe contar, como mínimo, cunha persoa ocupada con contrato laboral e a xornada completa, e dada de alta no réxime xeral da Seguridade Social.
  5. En caso de que o investimento se realizase mediante unha ampliación de capital, a sociedade mercantil debeu ser constituída nos tres anos anteriores á data desta ampliación e non pode cotizar no mercado nacional de valores nin no mercado alternativo bolsista.
  6. O volume de facturación anual non debe superar un millón de euros.
 3. O contribuínte pode formar parte do consello de administración da sociedade na que materializou o investimento, pero en ningún caso pode levar a cabo funcións executivas nin de dirección.Tampouco pode manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento.
 4. As operacións nas que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, na que debe especificarse a identidade dos investidores e o importe do respectivo investimento.
 5. As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos.

Os requisitos establecidos nos números 2, 3 e 4 da letra b anterior, e o límite máximo de participación do 35 por 100 a que se refire a letra a anterior, deben cumprirse durante un período mínimo de tres anos a contar dende a data de efectividade do acordo de ampliación de capital ou constitución que orixine o dereito á dedución.

Perda do dereito á dedución practicada

Os requisitos e as condicións esixidas para ter dereito á dedución débense manter durante un período mínimo de tres anos a contar dende a data de efectividade do acordo de ampliación do capital ou constitución da sociedade comentado no parágrafo anterior.O seu incumprimento determinará a perda do dereito á dedución practicada, polo que o contribuínte debe incluír na declaración do IRPF correspondente ao exercicio no que se produciu o incumprimento a parte do imposto que se deixou de pagar como consecuencia da dedución practicada, xunto cos xuros de mora devindicados.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do Anexo B.7) da declaración no que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación na casa correspondente.