Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento de menores

Normativa:Art.º 4 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contía da dedución

  • 250 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar temporal, permanente ou de urxencia, sempre que o contribuínte conviva co menor por tempo igual ou superior a 183 días durante o período impositivo.
  • 125 euros por cada menor en réxime de acollemento, nos termos anteriormente comentados, se o tempo de convivencia durante o período impositivo fose inferior a 183 días e superior a 90 días.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • No caso de acollemento de menores por matrimonios, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un dos cónxuxes se tributan individualmente.
  • Se o acollemento realízase por parellas de feito, de acordo co artigo 8 da Lei 5/2003, do 20 de marzo, de Parellas de feito da Comunidade Autónoma de Extremadura, a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un dos seus membros.

Importante: nos supostos de acollemento simple, permanente e preadoptivo aos que aludía o artigo 6 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 21 de maio, que subsistan a 24 de maio de 2018, terase dereito á dedución correspondente, nos termos que establecía o citado artigo.

Para estes efectos recordar que o citado artigo 6 do Decreto Lexislativo 1/2013 permitía deducir a cantidade de 250 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente ou preadoptivo, administrativo ou xudicial, sempre que convivan co menor 183 días ou máis durante o período impositivo e 125 euros se o tempo de convivencia durante o período impositivo fose inferior a 183 días e superior a 90 días.

Véxase ao respecto a disposición adicional única Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado.