Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual para mozos e para vítimas do terrorismo

Normativa:Arts.8 y 13 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contía da dedución

 1. Para mozos:

  • O 3 por 100 das cantidades satisfeitas durante o período impositivo, excluído os intereses, para a adquisición ou rehabilitación por mozos dunha vivenda nova situada no territorio da Comunidade Autónoma de Extremadura que constitúa ou vaia constituír a súa primeira residencia habitual.
  • O 5 por 100 en caso de adquisición ou rehabilitación por mozos da súa vivenda habitual en calquera dos municipios de Extremadura con poboación inferior a 3.000 habitantes, sempre que a adquisición ou rehabilitación se efectuase a partir de 1 de xaneiro de 2015.
 2. Para vítimas do terrorismo:

  Tamén poderán aplicar esta dedución, calquera que sexa a súa idade, os que teñan a condición de vítimas do terrorismo ou, no seu defecto, e por esta orde, o cónxuxe ou parella de feito ou os fillos que viñeran convivindo con estas.

Base máxima da dedución

A base máxima da dedución será de 9.040 euros, importe anual establecido como límite para a dedución de vivenda habitual contemplada pola normativa estatal do IRPF na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.

Requisitos e outras condicións de aplicación da dedución

A aplicación da dedución está condicionada ao cumprimento dos mesmos requisitos e condicións esixidos en relación coa dedución xeral por adquisición, rehabilitación da vivenda habitual, basee de dedución e límite máximo fixados pola normativa estatal na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012, incluído o relativo á comprobación da situación patrimonial do contribuínte e, ademais, os seguintes:

 • Debe tratarse dunha vivenda nova.Considérase vivenda nova aquela cuxa adquisición represente a primeira transmisión desta con posterioridade á declaración de obra nova, sempre que non transcorresen 3 anos dende esta.
 • A vivenda nova debe estar acollida ás modalidades de protección pública contempladas no artigo 23 da Lei 3/2001, de 26 de abril, da Calidade, Promoción e Acceso á Vivenda en Extremadura, referidas a vivendas de protección oficial promovidas de forma pública ou privada e vivendas de Promoción Pública.Non será esixible este requisito cando a porcentaxe de dedución aplicable sexa o 5 por 100.
 • Os adquirentes deben ser mozos con residencia habitual en Extremadura, cuxa idade, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) sexa inferior a 36 anos.

  O requisito de idade non resultará aplicable para os que teñan a condición de vítimas do terrorismo ou, no seu defecto e por esta orde, o seu cónxuxe ou parella de feito ou os fillos que viñeran convivindo con estes.

 • Que se trate do seu primeira vivenda.
 • A suma da base impoñible xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non debe ser superior a:

  • - 19.000 euros en tributación individual.
  • - 24.000 euros en tributación conxunta.

Importante: a presente dedución non poderá duplicarse naqueles supostos en que as persoas que teñan a consideración de vítimas do terrorismo tamén teñan unha idade inferior a 36 anos.