Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por arrendamento de vivenda habitual

Normativa:Arts.9 y 13 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contías e límites máximos da dedución

 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas polo contribuínte no período impositivo en concepto de aluguer da súa vivenda habitual, co límite de 300 euros anuais.
 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas polo contribuínte no período impositivo co límite de 400 euros en caso de aluguer de vivenda habitual no medio rural.

  Atención: terá a consideración de vivenda no medio rural aquela que se encontre en municipios e núcleos de poboación inferior a 3.000 habitantes.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que concorra no contribuínte algunha das seguintes circunstancias:

  1. Que teña na data da devindicación do imposto menos de 36 anos cumpridos.En caso de tributación conxunta, o requisito da idade deberá cumprilo, polo menos, un dos cónxuxes, ou, no seu caso, o pai ou a nai.
  2. Que forme parte dunha familia que teña a consideración legal de numerosa.
  3. Que padeza unha discapacidade física, psíquica ou sensorial, sempre que teña a consideración legal de persoa con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, de acordo co baremo a que se refire o artigo 354 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31).

   Non obstante, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior o 65 por 100, cando se trate de persoas cuxa discapacidade sexa declarada xudicialmente polo procedemento previsto na Lei de Axuizamento Civil, aínda que non alcance o devandito grao.

 • Que se trate do arrendamento da vivenda habitual do contribuínte, ocupada efectivamente por este e localizada dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Extremadura.
 • Que se satisfixese polo arrendamento e, no seu caso, polas súas prórrogas o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ou, se é o caso, presentásese autoliquidación polo citado imposto.

  Precisión: debe terse en conta o novo suposto de exención que se engade no artigo 45.1.B) do texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados "para os arrendamentos de vivenda para uso estable e permanente aos que se refire o artigo 2 da Lei 29/1004, do 24 de novembro, de Arrrendamientos Urbanos", polo artigo 5 do Real Decreto-lei 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer (BOE do 5).A exención exime o suxeito pasivo do cumprimento da obriga tributaria principal de pagamento, pero non da obriga tributaria formal de presentar a correspondente autoliquidación sen débeda a ingresar

 • Que se constituíse o depósito obrigatorio en concepto de fianza ao que se refire a Lei de arrendamento urbanos a favor da Comunidade Autónoma de Extremadura de conformidade co establecido na Lei 3/2001, do 26 de abril, da Calidade, Promoción e Acceso á vivenda de Extremadura.
 • Que o contribuínte non teña dereito durante o mesmo período impositivo a dedución ningunha por investimento en vivenda habitual.
 • Que nin o contribuínte nin ningún dos membros da súa unidade familiar sexan titulares do pleno dominio ou dun dereito real de uso ou desfrute doutra vivenda situada a menos de 75 quilómetros da vivenda arrendada.

  O concepto de unidade familiar que hai que utilizar é o definido no artigo 82 da Lei do IRPF.

  No caso de que o contribuínte e/ou calquera dos membros da súa unidade familiar sexan titulares dunha porcentaxe en pleno dominio ou en usufruto doutra vivenda situada a menos de 75 quilómetros da vivenda arrendada non se poderá aplicar a dedución.

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro (casas [0435] y [0460] da declaración) non sexa superior ás seguintes cantidades:

  • 19.000 euros en tributación individual.
  • 24.000 euros en tributación conxunta.
 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos bens para un mesmo período impositivo, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

  O rateo da dedución está referido unicamente ao seu límite máximo.

  En caso de matrimonio, calquera que sexa o réxime económico matrimonial, soamente ten dereito á dedución o cónxuxe ou cónxuxes que figuren como arrendatarios no contrato.Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril.

  No caso de que só unha parte das cantidades satisfeitas no exercicio polo aluguer de vivenda habitual o sexa por arrendamento no medio rural a dedución aplicable por cada un dos tipos de arrendamento non poderá exceder do seu propio límite, nin de 400 euros conxuntamente, dado que se trata dunha única dedución con porcentaxes e límites incrementados para o suposto de arrendamento no medio rural.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.6) da declaración no que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador ou, no seu caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X nas casas correspondentes.