Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para contribuíntes viúvos

Normativa:Art.º 7 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • 100 euros, con carácter xeral, para contribuínte viúvos sempre que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro (casas [0435] y [0460] da declaración) non sexa superior a:

    • - 19.000 euros en tributación individual.
    • - 24.000 euros en tributación conxunta.
  • 200 euros, se o contribuínte viúvo ten o seu cargo un ou máis descendentes que, de conformidade co artigo 58 da Lei IRPF, computan para os efectos de aplicar o mínimo por descendentes.

    A dedución de 200 euros poderá aplicarse sempre que algún dos descendentes dea dereito a aplicar o mínimo por descendentes e non perciba ningún tipo de renda.

  • Non terán dereito á aplicación desta dedución os contribuíntes que tiveren sido condenados, en virtude de sentenza firme, por delitos de violencia de xénero contra o cónxuxe falecido.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible para o contribuínte en estado de viuvez coa aplicación da "dedución por traballo dependente".