Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por coidado de familiares con discapacidade

Normativa:Arts.5 y 13 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contía da dedución

Por cada ascendente ou descendente cun grao de discapacidade ao igual ou superior ao 65 por 100 ou que estea xudicialmente incapacitado:

 • 150 euros, con carácter xeral.

  O grao de discapacidade ou a incapacitación serán recoñecidas ou declaradas polo órgano administrativo ou xudicial competente, de acordo coa normativa aplicable

  Respecto á forma de acreditar a discapacidade véxase o artigo 72 do Regulamento do IRPF.

 • 220 euros se o ascendente ou descendente con discapacidade foi avaliado polos servizos sociais e recoñecéuselle o dereito a unha axuda á dependencia, pero que a 31 de decembro aínda non a percibe efectivamente.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o ascendente ou descendente con discapacidade conviva de forma ininterrompida co contribuínte polo menos a metade do período impositivo.
 • Que se acredite a convivencia efectiva polos Servizos Sociais de base ou por calquera outro organismo público competente.
 • Que a renda xeral e do aforro do ascendente ou descendente con discapacidade non sexan superiores ao dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM), incluídas as exentas nin teña obriga legal de presentar declaración polo Imposto sobre o Patrimonio.Para o exercicio 2020, a devandita contía ascende a 15.039,18 euros (7.519,59 x 2).
 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro do contribuínte, casas [0435] y [0460] da declaración, non sexa superior a:

  • - 19.000 euros en tributación individual.
  • - 24.000 euros en tributación conxunta.

  Importante: existindo máis dun contribuínte que conviva coa persoa con discapacidade, e para o caso de que só un deles reúna o requisito do límite de renda, este poderá aplicarse a dedución completa.

 • Cando dous ou máis contribuíntes co mesmo grao de parentesco teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dunha mesma persoa, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

  Cando os contribuíntes teñan distinto grao de parentesco respecto da persoa con discapacidade, a dedución corresponderá ao de grao máis próximo.