Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por coidado de fillos menores de ata 14 anos inclusive

Normativa:Art.º 6 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo por coidado de fillos menores de ata 14 anos cando se dean as seguintes circunstancias:

  1ª. Que o contribuínte teña que deixar os seus fillos menores de ata 14 anos inclusive ao coidado doutras persoas ou entidades por motivos de traballo, sexa por conta propia ou allea.

  2ª. Que o coidado dos menores de ata 14 anos se realice:

  1. Por unha persoa empregada do fogar ou
  2. En gardarías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas ou similares, autorizados pola administración autonómica ou local competente.
 • O límite máximo desta dedución é de 400 euros anuais por unidade familiar.

  Para os efectos da aplicación da dedución a unidade familiar non é a definida no artigo 82 da Lei de IRPF senón a unidade de convivencia (matrimonios, parellas de feito, inscritas ou non) tendo que terse en conta os criterios de rateo que se indican no apartado de requisitos seguinte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que na data de devindicación do imposto os fillos teñan 14 ou menos anos de idade.
 • Que ambos os dous pais realicen unha actividade por conta propia ou allea pola que estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade.

  Precisións:

  - É necesario que a actividade exercida sexa remunerada.

  - A dedución poderá practicarse polas cantidades satisfeitas cando ambos os dous pais realicen actividades por conta propia ou allea simultáneamente, xa sexa durante todo ou parte do ano.

  - No caso de actividades por conta propia admítese que o exercicio da actividade económica se realice a través dunha entidade en réxime de atribución de rendas.

 • Que, no caso de que a dedución sexa aplicable por gastos dunha persoa empregada do fogar, esta estea dada de alta no réxime correspondente da Seguridade Social.
 • Que no caso de que a dedución sexa aplicable por gastos en gardarías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas ou similares, dispóñase da correspondente factura.

  O importe total das cantidades satisfeitas atribuirase na súa totalidade ao proxenitor que figure como titular da factura, salvo no caso de matrimonio en réxime de gananciais no que o importe satisfeito se distribuirá entre os cónxuxes por partes iguais, con independencia de cal deles figure como titular da factura.

 • Que se teña dereito a aplicar o mínimo por descendente regulado no artigo 58 da Lei do IRPF por cada un dos fillos polos que se vaia aplicar a dedución autonómica.
 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro (casas [0435] y [0460] da declaración) non sexa superior ás seguintes cantidades:

  • 28.000 euros en tributación individual.
  • 45.000 euros en tributación conxunta.
 • Cando máis dun contribuínte teña dereito á aplicación desa dedución con respecto aos mesmos descendentes, o seu importe será rateado entre eles.

  O rateo da dedución respecto a un mesmo descendente só procederá cando ambos os dous pais satisfagan os gastos e teñan dereito a ela por cumprir todos os requisitos esixidos.

  Por outra parte, para os efectos da aplicación da dedución, enténdese por unidade familiar a unidade de convivencia.Por iso en caso de matrimonios, parellas de feito, inscritas ou non, o límite de 400 euros aplícase á suma da dedución aplicable por todos os membros da familia, rateándose o seu importe en función das cantidades satisfeitas por cada un dos proxenitores.

  O devandito tratamento será aplicable igualmente cando faleza un dos pais ao longo do ano (ao ter convivido coa familia ata a data do falecemento) así como no caso de pais separados ou divorciados que teñan gárdaas e custodia compartida dos fillos en cuxo caso se ambos os dous pais satisfán o gasto o límite máximo é igualmente prorrateable.

Exemplo

Matrimonio formado por don A.R.T e dona B.S.S cun fillo só de Don A.R.T, polo que ten dereito ao 100 por 100 do mínimo por descendentes, e outro común.

O cónxuxe Don A.R.T satisfixo 1.600 euros de gastos polo seu fillo.Polo fillo común satisfixéronse 3.600 euros entre ambos os dous cónxuxes.

Deséxase saber cal sería o importe da dedución aplicable por cada un dos cónxuxes.

Solución

Nota previa: Trátase dunha única unidade familiar, na que don A.R.T ten dereito ao 100 por 100 do mínimo por descendentes polo seu fillo, e respecto do común, don A.R.T e dona B.S.S teñen dereito á mitad.6666

Don A.R.T (160 + 180) =340 euros

 • Polo fillo propio:10% s/1.600 = 160
 • Polo fillo común:10% s/(3.600 ÷ 2) = 180

Dona B.S.S:Polo fillo común:10% s/(3.600 ÷ 2) = 180

Total (160 + 180 + 180) = 520

Límite máximo: 400

Rateo

 • Dedución de don A.R.T:(400 x 340) ÷ 520 = 261,54 
 • Dedución de dona B.S.S:(400 x 180) ÷ 520 = 138,46

Total dedución aplicada (261,54 + 138,46) = 400